Мускулна дистрофия пояс-крайник тип 2А (LGMD2A) (OMIM 253600)

Кликнете тук,за да порчетете за мускулна дистрофия пояс-крайник тип 2А (LGMD2A) в OMIM базата данни

Мускулната дистрофия пояс-крайник тип2А (LGMD2A) [Beckmann et al., 1991] се дължи на мутации в гена за мускулно специфична калции- активирана неутрална протеаза 3 (CAPN3), локализиран на 15q15.1 – q15.2. Транскрипционният продукт на този ген е 94 кДа протеин, сега известен като калпаин 3 или р94. Човешкият CAPN3 ген съдържа 4 структурни домена (І-ІV). Домен ІІ е протеолитичен домен, домен ІV Са2+ - активируем домен, а останалите 2 домена са все още с неизвестни функции [Richard et al., 1995]. Освен това има 3 допълнителни уникални инсерции: NS в N-края, ІS1 в домен ІІ и ІS2 между домени ІІІ и ІV.

Досега повече от 140 независими патологични мутации са били съобщени за този ген [Richard et al., 1999; Minami et al., 1999; Chae et al., 2001]. Клинично значимите мутации са разпръснати из целия ген. Срещат се главно уникални мутации, но има и общи, често срещани в цяла Европа. Пациентите обикновено са хетерозиготи по 2 различни мутации, но има и хомозиготни пациенти за определена мутация.

Правят се опити да се корелират генните дефекти с клиничната тeжест и проява на болестта.

Методи за мутационен анализ

PCR продуктите на всичките 24 екзона на гена, се пречистват и се секвенират директно на ABI Prism 310.

Молекулярни характеристики

Досега ние сме намерили 3 нови и 5 повтарящи се мутации. В наши проби са открити главно малки делеции, както и една честа стоп-кодон мутация. В допълнение са открити 4 мутации, заменящи една аминокиселина с друга. Извършен е и анализ на ниво РНК (RT-PCR), с помощта на който беше идентифицирана една голяма делеция екзон 2-8.

 

върни се горе