ЦЕНИ на ГЕНЕТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
ВНИМАНИЕ: Изчерпателното и точно попълване на документите, наличието на необходимите количества биологичен материал в пробите, правилното им съхраняване и транспортиране, както и навременната им доставка в НГЛ са наобходимите задължителни условия за получаване на резултати (коректни и в срок) от страна на НАЦИОНАЛНАТА ГЕНЕТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ!
ЛИПСАТА НА: информация в документите, необходимите количества биологичен материал в пробите, правилно им съхраняване и транспортиране, и ненавременната доставка на пробите води до некоректни резултати и/или до невъзможност да се извърши анализ!
Чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в РБългария, както и лица с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на Закона за здравното осигуряване заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ по цени образувани в утвърдения ценоразпис на болницата, увеличени с коефициент 2, в случай, че РБългария няма сключена спогодба с държавата, чийто гражданин е пациента чужденец, в която са предвидени други условия за предоставяне на медицински услуги.